Læs mere om rådets målsætninger, arbejdsområder og medlemsorganisationer
under kommissorium herunder.

Kommissorium

Vedtaget på Samrådsmøde i den 16/6-2020

Sejladssamrådet består af organisationer og sammenslutninger, der arbejder for at fremme sejlads, sikkerhed, kystkultur og friluftsliv i ro- og sejljoller.
Samrådet etableres den 25. februar 2020 i Holbæk.

Sejladssamrådet har til formål at:
• Fremme sejlads, sikkerhed og færdigheder i tilknytning til brug af ro- og sejljoller.
• Styrke sejladsformidling.
• Styrke tursejlads og kystfriluftsliv.
• Etablere, udvikle og understøtte en fælles uddannelsesstruktur på tværs af
organisationerne.
• Samarbejde om fælles politiske mål.
• Understøtte og udvikle netværk mellem organisationer, netværk, foreninger, institutioner som bakker op om brugen af ro- og sejljoller og lignende formål.
• Understøtte den maritime kulturhistorie og arbejde for at bevare og bruge traditionelle brugsbåde.

Rådets arbejdsområder
Sejladssamrådet har til hovedformål at etablere, implementere og vedligeholde en fælles
uddannelses- og kursusstruktur, der fungerer på tværs af de deltagende organisationer og
sammenslutninger.
Det etableres fælles retningslinjer og uddannelsesniveau, så det for den enkelte bliver muligt at
tilegne sig færdigheds- og formidlingskompetencer på tværs af forskellige organisationer.

Rådets arbejdsopgaver er også at:
● Etablere et certificeringssystem.
● Organisere og kvalificere et censorkorps.
● Komme med anbefalinger for uddannelse og sikkerhed i sejlads.
● Samrådet skal afholde et årligt sejladssymposium. Symposiet er et praktisk og
teoretisk møde, der er åbent for alle.

Rådet kan endvidere:
● Arrangere seminarer om sikkerhed og uddannelse i sejlads med mindre fartøjer.
● Medvirke til udarbejdelse af undervisningsmateriale.
● Støtte arbejdet med at udvikle mulighederne for kystfriluftsliv med joller, bl.a. i forhold til
bådsamlinger, adgangsforhold, miljøforhold, færdselsregler i naturen, primitive
lejrpladser og kortmateriale.
● Arbejde med at styrke kystkulturen i Danmark.
● Samarbejde med internationale kontakter.

Rådets organisering
● Rådet er uafhængigt, og konstituerer sig selv.
● De enkelte organisationer vælger selv deres repræsentanter i samrådet.
● Samrådets organisationer/sammenslutninger skal have ro- og sejljoller som et interesseområde.
● Samrådet skal til enhver tid bestå af minimum 10 maksimalt 15 personer, fra uddannelsesinstitutioner, frivillige organisationer og andre organisationer/sammenslutninger.

Rådets arbejdsform
● Samrådet vejleder, henstiller og informerer ift. relevante temaer.
● Samrådet tager selv emner op inden for ovenstående arbejdsområder, og de forskellige
organisationer kan henstille til samrådet at bestemte emner/områder tages op.
● Beslutninger i samrådet tages så vidt muligt enstemmigt.
● Beslutninger kan tages med 3⁄4 flertal
● Det årlige symposium kan komme med forslag og indstillinger til samrådet. Symposiet har ingen beslutningskompetence.
● Samrådet kan ved en flertalsafgørelse på 3⁄4 udelukke eller optage en
medlemsorganisation.